เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในชีวิตประจำวัน

” ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย “

cropped-flag2460.jpg

การแต่งเพลงประจำชาติไทยฉบับแรกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ  จากทำนองเพลง God Save the Queen  ต่อมาฉบับที่สองได้ใช้เพลงทรงพระสุบันหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเป็นทำนองของเพลงชาติ แต่ปรับแต่งอีกเล็กน้อย ต่อมาจึงเข้าสู่ช่วงเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่สาม โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใช้ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีมาใช้เป็นเพลงชาติ  และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่สี่ เป็นการนำทำนองเพลงชาติมหาชัยมาใส่เนื้อร้องโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และระหว่าง พ.ศ.2475-2477 เข้าสู่ยุคเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นพระเจนดุริยางค์ประพันธ์ทำนอง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ประพันธ์คำร้องเป็นฉบับที่ห้า และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่หกเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2477-2482 ที่เราถือว่าเป็นเพลงชาติฉบับของทางการเป็นฉบับแรก

                    เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ให้พลังที่ฮึกเหิมและรักชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่า มีอยู่สองช่วง คือ 8.00 น. เช้า จะเป็นการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาว และอีกครั้งเป็นการเชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การร้องเพลงชาติและยืนตรง เป็นการทำความเคารพ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาณเทียบเวลาด้วย  นอกจากนี้ เรายังบรรเลงเพลงชาติหรือร้องเพลงชาติในโอกาสสม่ำเสมอในอีกกรณีคือภายหลังการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะ เพลงชาติจะถูกบรรเลงหรือขับร้องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพกษัตริยาธิราช และบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติ วางเมืองจนได้กำชัยชนะในครั้งนี้ อาจเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่า การบรรเลงเพลงชาติในงานกีฬานี้ในต่างประเทศก็มี แต่อาจบรรเลงก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ เช่นเดียวกันกับเพลงชาติไทย

ในบ้านเราอีกเช่นกัน ที่ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นไทย ความรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินที่อยู่ ดังจะเห็นได้จากเราจะเปิดเพลงชาติให้เด็กนักเรียนได้ขับร้องและทำความเคารพก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความรักชาติคือ ญี่ปุ่น ก็ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังค่านิยมนี้ หรือบางประเทศก็ใช้เพลงชาติเปิดเพื่อสร้างความรักชาติก่อนการทำการแสดง หรือมหรสพ

ในไทยอีกเช่นกันที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติ ในการขยายความรักชาติ  โดยใช้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดเพลงชาติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ก่อนเปิดช่องและหลังจากปิดสถานี

ไม่ว่าเนื้อหาหรือการเปิดเพลงชาติจะมีในเวลาใด เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้ความเคารพ เพราะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่เสียสละมีเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลัง   สำหรับคนไทย และเน้นที่คนที่รักประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องแปลหรือตีความตัวอักษรในเนื้อหาเพลงเลยแม้แต่น้อย  เพราะทุกตัวอักษรผ่านการบรรจงแต่งและเรียงร้อยกันเป็นจังหวะ ผ่านความหมายที่ลึกซึ้งและงดงามแล้ว ก็จะสามารถซาบซึ้งเข้าสู่จิตใจได้ทันทีว่า ความหมายของเพลงชาติไทยคืออะไร

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

  • เพลงชาติ เพลงที่แสดงพลังแห่งชาติ

  • เพลงชาติไทย 6 แบบฉบับ แต่ล้วนความหมายเดียวกัน

  • การเดินทางของเพลงชาติไทย

  • เพลงชาติไทย กับสังคมปัจจุบัน

  • ความพิถีพิถันในการประพันธ์เพลงชาติไทยของครูเพลง

flag2459_2460flag2394_2459flag2352_2394flag2325_2352

คุณค่าของเพลงชาติไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารการกิน  ดนตรี หรือแม้กระทั่งเพลงชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณค่าของเพลงชาติไทย เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติไทยที่ไม่เหมือนใครค่ะ

คุณค่าของเพลงชาติไทยอย่างแรก เป็นสิ่งที่สะท้อนความนึกคิดของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความรักชาติต้องการความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้หวงแหนแผ่นดินไทยอย่ายอมให้ใครมารุกรานได้ซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน  คุณค่าของเพลงชาติไทยในลำดับต่อมาคือการประพันธ์เพลงในสมัยก่อน มีความคล้องจองกัน มีการใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งด้วย  ถือว่าเป็นเรื่องของความพิถีพิถันอย่างหนึ่งในการประพันธ์เพลงที่มีความสำคัญต่อประเทศในสมัยก่อนค่ะ  คุณค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เพลงชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด เช่น ในเวลาที่เราไปทำงานต่างแดนแล้วเราได้ยินเพลงชาติไทย เราก็อดคิดถึงเมืองไทยของเราไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนตรงเคารพธงชาติทันที  คุณค่าของเพลงชาติไทยยังมีในเรื่องของการบ่งบอกความเป็นคนไทยผ่านเสียงเพลงว่า คนไทยนั้นมีความรักสงบแต่ถ้าใครมารุกรานประเทศชาติก็จะยืนหยัดต่อสู้แม้ตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตค่ะซึ่งสังเกตจากเพลงชาติไทยที่ประพันธ์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในทุกต้นฉบับของเพลงจะกล่าวถึงอุปนิสัยของคนไทยไว้ในเพลงอยู่เสมอ นอกจานี้เพลงชาติไทยยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  เพราะสามารถบ่งบอกในเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นได้ เช่น การประกวดประพันธ์เพลงชาติไทยเพราะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นชื่อประเทศไทย หรือการปรับปรุงแก้ไขเนื้อเพลงชาติไทยของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองของเราได้เช่นกัน  เพลงชาติไทยจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเราจะฟังเพลงชาติไทยจากที่ใดก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเรื่องดีงามที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถค่ะ

สรุปคือ เพลงชาติไทยนั้นมีคุณค่าในด้านของการเมืองการปกครอง  ด้านการแต่งบทประพันธ์ ด้านอุปนิสัยของคนไทยซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่ชัดเจนที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่ยังมีคุณค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย นั่นคือความสำนึกรักและหวงแหนในประเทศไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลก นั่นคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความตระหนักในข้อนี้อยู่เสมอเพราะเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานค่ะ และจะยังคงสืบสานสิ่งนี้เอาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานปลูกฝังกันไปรุ่นต่อรุ่นค่ะ

logo3

ทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทย

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน เนื้อร้องท่อนแรกของเพลงชาติไทยที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวัน  เพลงชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงนี้  บางคนก็ตั้งข้อสงสัยทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทยถ้าไม่มีแล้วจะมีผลอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในข้อนี้ค่ะ

ตามคำกล่าวที่ว่าเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพราะเพลงชาติไทยนั้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน  นับถือศาสนาใด ก็ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทยทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพลงชาติไทยยังช่วยบ่งบอกให้ประเทศอื่นในโลกทราบว่ายังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจิตใจรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบก็ยอมสละชีพเพื่อชาติได้ ดูได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยที่มีตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นดิน ดังเช่นพระมหากษัตริย์จนถึงเหล่าชาวบ้านธรรมดาที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติจนเรามีชาติที่มั่นคงดังเช่นทุกวันนี้  เพลงชาติไทยเป็นการบ่งบอกความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บอกความเป็นประเทศชาติที่รักสงบแต่ไม่ขลาดกลัวเมื่อต้องสู้รบกับใคร นอกจากนี้ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่น นักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศหรือคนไทยที่เดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อมีการประกาศผลและคนไทยเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จจะมีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชลนะและเป็นการให้เกียรติต่อชาตินั้นๆค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเพลงชาติไทย เราก็แทบไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รู้เลยว่าเราเป็นคนไทยไม่สามารถที่จะบ่งบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเอกราชและไม่สามารถสร้างเกียรติภูมิให้นานาประเทศได้เข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยได้ค่ะ

เพลงชาติไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่สร้างอัตลักษณ์ให้ประเทศต่างๆในโลกเรียนรู้และเข้าเข้าใจความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกจะไม่มีวันลืมเพลงชาติไทยได้ เมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงเพื่อทำความเคารพในทุกสถานที่บนโลกเพราะเพลงชาติคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวค่ะและเป็นเพลงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย นอกจากนี้ยังนำพาความภาคภูมิใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเมื่อเพลงชาติดังกระหึ่มไม่ว่าจะชาติไหนจะยืนตรงตามคนไทยเพื่อให้ความเคารพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเพลงชาติไทยจึงเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและถือเป็นเพลงประจำตัวของทุกชนชั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่บนแผ่นดินอธิปไตยที่ใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันนั่นเองค่ะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • เพลงชาติไทยเรายืนตรง แล้วประเทศอื่นละยืนตรงแบบเราด้วยหรือเปล่า?

  • ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติไทย และทำไมเพลงชาติไทยต้องมีสองรอบ

  • เพลงชาติไทยกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ

  • ทำไมต้องร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติไทยมีไว้ทำไม ?

 

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยช่วยส่งเสริมความเป็นไทยในแง่ไดบ้าง

ประเทศไทยเรานั้นมีอัตลักษณ์มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ เช่น เพลงชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เน้นความอ่อนช้อยงดงามประณีต เช่น รำไทย การแกะสลักผักผลไม้  ดนตรีไทย  การแสดงต่างๆ สื่อให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีความสนุกสนานค่ะแต่ถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่หากใครมารุกรานชาติไทย เราคนไทยก็พร้อมเข้มแข็งและสละชีพเพื่อชาติได้เช่นกัน โดยวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นไทยได้อย่างไรบ้าค่ะ

                  เพลงชาติไทย นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากค่ะโดยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการถวายความเคารพต่อองค์กษัตริย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะซึ่งอนุโลมให้ใช้แทนเป็นเพลงชาติไทยได้ค่ะ ต่อมาก็เริ่มมีการประพันธ์เพลงชาติกันมาหลายยุคสมัยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยในสมัยนั้น เพลงชาติไทยจึงส่งเสริมความเป็นไทยในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของชาติค่ะ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เพลงนี้ไปที่ใดในโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ได้ทันทีว่านี่คือเพลงของคนไทยค่ะ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดนตรีไทยที่ใช้ในการทำเพลงชาติไทยซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการใช้เครื่องดนตรีและเทคนิควิธีการที่ต่างกันค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในเรื่องของความมีเอกลักษณ์ของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย และเพลงชาติไทยนั้นช่วยส่งเสริมในเรื่องการปลูกฝังให้มีความรักชาติอีกด้วย  เพราะในอดีตนั้นเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองมากมาย เพลงชาติไทยนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนในชาตินั้นมีความสามัคคีร่วมกันหาทางออกของปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองมาได้ทุกครั้งค่ะ เพลงชาติไทยนั้นส่งเสริมความเป็นไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังเกตได้จากเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยจะมีการปลูกฝังให้เรานึกถึงบรรพบุรุษไทยที่สละชีพเพื่อชาติ และหากใครมารุกรานประเทศเราต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอธิปไตยของเรารวมทั้งต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัญลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)  หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยค่ะ

                    เพลงชาติไทย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติ ในด้านของการดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านการใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ซึ่งมีความคล้องจองงดงามตามเอกลักษณ์ของครูเพลงไทยค่ะ  เราควรภูมิใจในเพลงชาติไทยเพราะเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยผ่านการกลั่นกรองมาจากครูเพลงของไทยและหลอมรวมความเป็นไทยไว้ในเพลงอย่างครบถ้วนค่ะ การที่เราร้องเพลงชาติไทยทุกวันจึงเหมือนเราได้ซึมซับความเป็นไทยและปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความรักชาติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : https://thailovesong.wordpress.com

เรอัล โซเซียดาด VS มาลาก้า

เรอัล โซเซียดาด VS มาลาก้า
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลาลีกา สเปน
วันที่ 27/02/2559 เวลา 04.05 น.
สถิติพบกันหลังสุด
SPA D1 04/10/15 มาลาก้า* 3-1 เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 05/04/15 มาลาก้า* 1-1 เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 02/11/14 เรอัล โซเซียดาด* 0-1 มาลาก้า
SPA D1 18/02/14 มาลาก้า* 0-1 เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 21/09/13 เรอัล โซเซียดาด* 0-0 มาลาก้า
5 นัดหลังสุดของ เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 22/02/16 แอธเลติก บิลเบา* 0-1 เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 14/02/16 เรอัล โซเซียดาด* 3-0 กรานาดา CF
SPA D1 09/02/16 เอสปันญ่อล* 0-5 เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 31/01/16 เรอัล โซเซียดาด* 2-1 เรอัล เบติส
SPA D1 23/01/16 สปอร์ติ้ง กิฆอน 5-1 เรอัล โซเซียดาด*
5 นัดหลังสุดของ มาลาก้า
INT CF 25/02/16 มาลาก้า(N) 0-4 ซีเอสเคเอ มอสโก
SPA D1 21/02/16 มาลาก้า 1-1 เรอัล มาดริด*
SPA D1 14/02/16 บียาร์เรอัล* 1-0 มาลาก้า
INT CF 11/02/16 ดินาโม เคียฟ(N) 0-2 มาลาก้า*
SPA D1 06/02/16 มาลาก้า* 3-0 เกตาเฟ่
วิเคราะห์จากสถิติ
เรอัล โซเซียดาด ทีมอันดับ 9 จะเปิดบ้านพบกับ มาลาก้า ทีมอันดับ 12 แทงบอล ผลงานของเจ้าบ้านช่วงนี้กำลังทำได้ดี 5 นัดหลังชนะมา 4 เกมติดต่อกัน แพ้แค่ครั้งเดียว ผลงานในบ้านนั้นก็พอไว้ใจได้ ส่วนมาลาก้า ผลงานช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนก็ยังไม่แน่นอน จากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เรอัล โซเซียดาด และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาก sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่ค่อนข้างสูสีกันแต่ เรอัล โซเซียดาด อาศัยความได้เปรียบที่ได้ลงเล่นในบ้านและกำลังเล่นได้ดีอยู่นั้นทำให้ เรอัล โซเซียดาด น่าจะไล่ต้อนเก็บ 3 แต้มเอาไว้ได้ในที่สุด
Sbobet ให้โซเซียดาดฟาดชัย
อัตราต่อรอง เรอัล โซเซียดาด ต่อ ป
สกอร์ที่คาด เรอัล โซเซียดาด 2-1 มาลาก้า

เรอัล มาดริด VS แอตเลติโก้ มาดริด

เรอัล มาดริด VS แอตเลติโก้ มาดริด
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลาลีกา สเปน
วันที่ 27/02/2559 เวลา 22.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
SPA D1 05/10/15 แอตเลติโก้ มาดริด 1-1 เรอัล มาดริด*
UEFA CL 23/04/15 เรอัล มาดริด* 1-0 แอตเลติโก้ มาดริด
UEFA CL 15/04/15 แอตเลติโก้ มาดริด* 0-0 เรอัล มาดริด
SPA D1 07/02/15 แอตเลติโก้ มาดริด* 4-0 เรอัล มาดริด
SPA CUP 16/01/15 เรอัล มาดริด* 2-2 แอตเลติโก้ มาดริด
5 นัดหลังสุดของ เรอัล มาดริด
SPA D1 21/02/16 มาลาก้า 1-1 เรอัล มาดริด*
UEFA CL 18/02/16 เอเอส โรม่า 0-2 เรอัล มาดริด*
SPA D1 13/02/16 เรอัล มาดริด* 4-2 แอธเลติก บิลเบา
SPA D1 08/02/16 กรานาดา CF 1-2 เรอัล มาดริด*
SPA D1 01/02/16 เรอัล มาดริด* 6-0 เอสปันญ่อล
5 นัดหลังสุดของ แอตเลติโก้ มาดริด
UEFA CL25/02/16 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 0-0 แอตเลติโก้ มาดริด*
SPA D1 22/02/16 แอตเลติโก้ มาดริด* 0-0 บียาร์เรอัล
SPA D1 15/02/16 เกตาเฟ่ 0-1 แอตเลติโก้ มาดริด*
SPA D1 06/02/16 แอตเลติโก้ มาดริด* 3-1 เออิบาร์
SPA D1 30/01/16 บาร์เซโลน่า* 2-1 แอตเลติโก้ มาดริด
วิเคราะห์จากสถิติ
เรอัล มาดริด ทีมอันดับ 3 จะเปิดบ้านพบกับ แอตเลติโก้ มาดริด ทีมอันดับ 2 ผลงานของเจ้าบ้านช่วงนี้ก็ยังทำได้ดีต่อเนื่อง 5 นัดหลังชนะ 4 เสมอ 1 แถมเกมในบ้านนั้นทำได้ดีมากด้วย ส่วนแอตเลติโก้ มาดริด แทงบอล ผลงานช่วงนี้ก็พอใช้ได้ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมเยือนนั้นก็ไม่ต่างกันนัก จากสถิติที่เคยพบกันมาใน 10 นัดหลังเป็นทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เรอัล มาดริด และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานทั้งในบ้านและนอกบ้านได้อย่างมั่นใจ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เหนือกว่าและมีสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบนั้นทำให้ เรอัล มาดริด น่าจะทำผลงานได้ดีและไล่ต้อนเก็บ 3 แต้มเอาไว้ได้ในแมทช์นี้
Sbobet ให้มาดริดพิชิตชัย
อัตราต่อรอง เรอัล มาดริด ต่อ 0.5/1
สกอร์ที่คาด เรอัล มาดริด 2-1 แอตเลติโก้ มาดริด

เด็กเที่ยวใจเด็ด

เมื่อวานนี้ผมและเพื่อนๆไปเที่ยวผับแห่งนึงและได้เจอผู้หญิงดูหนังคนนึงเป็นคนบ้าsexและหุ่นxxxมาก ตอนที่ผมกำลังนั่งกินเหล้าในผับกับเพื่อนๆก็มีกลุ่มผู้หญิงมาที่โต๊ะตามประสาผู้ชายโสด ก็หยอดกันไปหยอดกันมาถูกใจไครก็แลกเบอร์แลกไลน์คุยกัน หนังออนไลน์ซึ่งผมก็ได้มาคนนึง พอออกจากผับก็แยกย้ายกันขับรถกลับและเธอก็โทรมาถามว่ากลับยังขอติดรถกลับด้วย ผมก็เลยให้ติดรถแล้วสักพักเธอก็ออกมาจากผับแล้วก็ขึ้นรถ ผมก็ขับรถไปสักพักคุยกันไปมาได้ใจความว่า เธอชื่อบีชอบเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆ หนังไทยขับรถไปสักพักเธอก็ขอไปนอนที่ห้องผมรอกลับตอนเช้าเพราะตอนนี้รถไปบ้านเธอหายากผมก็ให้นอน พอถึงห้องผมก็ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเอาโทรศัพเปิดหนังโป๊ หนังเอ็กซ์ pornที่โหลดเก็บไว้ดูท่าเย็ด แล้วก็ออกจากห้องน้ำนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเธอก็ลุกมาดึงผ้าขนหนูผมออก ผมตกใจเลยแล้วเธอก็เอามือจับหนอนน้อยผมชักจนแข็งดูดปากกันไปสักพัก หนังฝรั่งผมก็จับเธอนอนลงบนเตียงถอดเสื้อผ้า แล้วก็ดูดปากไปมือเกี่ยวเบ็ดหีเธอไปแบบในหนังxเลย ผมเลยเอาหนอนน้อยยัดปากให้เธออมให้แล้วผมก็ค่อยๆเอาหนอนน้อยยัดหี ซีรี่ย์แล้วก็เย็ดหีเธอจนน้ำเงี่ยนไหลยิ่งเย็ดยิ่งครางเสียวมาก ผมเลยเย็ดหีไปเลียหัวนมไปดูดปากไปจนเธอเสร็จไปหลายน้ำโดนเย็ดไปหลายท่าจนผมจะเสร็จ ผมเลยเอาหนอนน้อยชักว่าวน้ำแตกไส่ปากเลย แล้วก็อาบน้ำด้วยกันแต่งตัวนอนกัน

ยังเรียนอยู่

ดีคับ ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะคับ ผมมีเรื่อง เสียวๆ มาเล่าให้ฟังคับหนังเอ็กซ์ คือผมนั้นได้รู้จัก กับรุ้นน้องคนหนึ่ง เธอน่ารักคับ ผมกับเธอ คุยกันแบบพี่น้องมาปีกว่า ผมนั้นอายุ25 คับ ยังเรียนอยู่ ผมคุยกันมานาน เวลามีไรเธอหนังโป๊ ก็จะมาปรึกษาผมตลอดคลิปโป๊ ไม่ว่าจะเรื่อเรียน เรื่องทางบ้าน หรือไม่ก็เรื่องความรักขอเธอ เราคุยกันแบบสนิทกันมาก ผมคุยกับเธอจน ผมนั้นเกิดชอบเธอขึ้นมา ก็เพราะคุยกับเธอแล้วมี ความสุข เย็ดอีกอย่างเธอเคยบอกผมด้วยว่าเธอนั้น เป็นคนเซ็กจัด ชอบเรื่องพวกนี้ คือเราจะไม่ค่อย หนังxxxอายกันเท่าไร จนวันหนึ่งเธอโทรมาร้องให้ บอกว่าอกหัก ผมก็ปลอบใจเธอ จนผมบอกเธอว่า ยังมีคนรักเธออยู่นะ เธอบอกใคร ผมเลยบอกเธอไปเลย ว่าผมชอบ เราลองคุยกันแบบจิงจัง เธอเองก็บอกว่า คุยกับผมแล้วชอบ คุยแล้วมีความสุข จนเราเริ่ม เราคุยกันได้ไม่นาน หนังxผมก็เริ่มที่จะพาเธอไปเที่ยว ไปกินข้าว จนเธอตกลงคบกับผม เราคบกันนาน คับแต่ยังไม่เคยได้กัน จนมีวันหนึ่งเธอมีปัญหา กับที่บ้านเลยโทรหาผมบอกจะมานอนด้วยคืนนี้ ผมคิดว่ายังไงต้องได้เย็ดเธออยู่อล้วคับ เธอมาถึงxxx ก็กระโดดกอดผม เราก็พากันกินข้าว และเธอก็อาบน้ำ ส่วนผมนั้นอาบแล้ว เธอก็มานอนกอดผม หีทำให้เงี่ยน ขึ้นมา เธอมองหน้าผมและบอกว่า เงียนหรอ ผมเลยบอก ว่าอืม เธอเลยถอดกางเกงผมและก้มไปอมควยให้ มันเสียวมาก คับทำไรไม่ถูก จนผมไม่ไหวแล้ว เลยบอกว่าขึ้นให้หน่อย เธอไม่ได้ใส่กางเกงในsex เธอก็นั่งคร่อมผมและเอาควยยัดเข้าไป เธอโยกแรงมากและร้องดังมาก อ้าๆ เสียวหี อ้าๆ อ้าๆ อ้า อ้าๆ อ้าๆ เสียวๆ อ้าๆ อ้าๆ เสียว ผมบอกว่าใกล้แล้ว pornไม่นานผมก็แตกพร้อมกับเธอคับ และเราก็นอนหลับไปเลย

โมนาโก VS ทรัวส์

โมนาโก VS ทรัวส์
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
วันที่ 20/02/2559 เวลา 02.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
FRA D1 20/12/15 ทรัวส์ 0-0 โมนาโก*
FRA LC 31/10/12 โมนาโก* 1-2 ทรัวส์
FRA D2 12/05/12 โมนาโก* 0-2 ทรัวส์
FRA D2 06/08/11 ทรัวส์* 1-1 โมนาโก
FRA D1 08/04/07 โมนาโก* 0-0 ทรัวส์
5 นัดหลังสุดของ โมนาโก
FRA D1 14/02/16 แซงต์ เอเตียน* 1-1 โมนาโก
FRAC 10/02/16 โซโชซ์ 2-1 โมนาโก*
FRA D1 06/02/16 โมนาโก* 1-0 นีซ
FRA D1 03/02/16 โมนาโก* 2-0 บาสเตีย
FRA D1 30/01/16 อองเช่ร์ 3-0 โมนาโก*
5 นัดหลังสุดของ ทรัวส์
FRA D1 14/02/16 อฌักซิโอ้ GFCO* 2-3 ทรัวส์
FRAC 11/02/16 ทรัวส์ 1-1 แซงต์ เอเตียน*
FRA D1 07/02/16 บาสเตีย* 2-0 ทรัวส์
FRA D1 04/02/16 แก็งก็อง* 4-0 ทรัวส์
FRA D1 31/01/16 ทรัวส์ 0-1 น็องต์*
วิเคราะห์จากสถิติ
โมนาโก ทีมอันดับ 2 จะเปิดบ้านพบกับ ทรัวส์ ทีมอันดับ 20 แทงบอลออนไลน์ ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 แต่ผลงานในบ้านยังพอไว้ใจได้ ส่วนทรัวส์ พนันออนไลน์ ผลงานช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดี 5 นัดหลังชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 แต่เกมเยือนนั้นยังพอใช้ได้ จากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ โมนาโก และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ๆ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เหนือกว่าทีมเยือนมากและได้ลงเล่นในบ้านตัวเองนั้นทำให้ โมนาโก น่าจะไล่ต้อนเก็บชัยเอาไว้ได้อย่างขาดลอย
Sbobet ให้โมนาโกโชว์แฟนๆ
อัตราต่อรอง โมนาโก ต่อ 1/1.5
สกอร์ที่คาด โมนาโก 3-1 ทรัวส์

ประเพณียี่เป็ง

ในงานบุญยี่เป็ง ยังมีการเทศน์มหาชาติ ผู้คนจะออกมาตกแต่งบ้านเรือนเพลงชาติไทย วัดวาอาราม และถนนหนทาง ด้วยต้นกล้วย อ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา ยามค่ำคืนจะมีการจุดโคมลอย ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสรรค์ชั้นดาวดึงส์

จุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การปล่อย โคมลอย ขึ้นไปในท้องฟ้า โดยเชื่อกันว่า เปลวไฟในโคมเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ และแสงสว่างที่ได้รับจากโคม จะส่งผลให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ กิจกรรมในงานยี่เป็งนี้จะมีพิธีทอดมหากฐินสามัคคี

ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนในช่วงบ่าย และได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจุดประทีป และลอยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าถวายเป็นพุทธบูชา สร้างความสว่างไสว ทำลายความมืดมิดในยามราตรี ดุจดังพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สามารถขจัดความมืด ความไม่รู้ และอวิชชา ให้หมดไปจากใจของชาวโลก เหลือไว้แต่ใจที่สว่างไสวกับร้อยยิ้มอันปิติใจจากพวกเราที่จะได้ไปร่วมงานกัน

ธรรมเนียมปฎิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือ การจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดยมีคติความเชื่อว่า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ ในงานบุญยี่เป็ง ยังมีการเทศน์มหาชาติ ผู้คนจะออกมาตกแต่งบ้านเรือน วัดวาอาราม และถนนหนทาง ด้วยต้นกล้วย อ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา ยามค่ำคืนจะมีการจุดโคมลอย ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า

 

อฌักซิโอ้ VS แกลร์กมงต์ ฟุต

อฌักซิโอ้ VS แกลร์กมงต์ ฟุต
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
วันที่ 12/02/2559 เวลา 02.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
FRA D2 23/09/15 แกลร์กมงต์ ฟุต* 2-1 อฌักซิโอ้
FRA D2 21/03/15 อฌักซิโอ้* 1-2 แกลร์กมงต์ ฟุต
FRA D2 18/10/14 แกลร์กมงต์ ฟุต*1-1 อฌักซิโอ้
INT CF 18/07/13 อฌักซิโอ้(N) 1-1 แกลร์กมงต์ ฟุต
FRA D2 11/05/11 อฌักซิโอ้* 1-0 แกลร์กมงต์ ฟุต
5 นัดหลังสุดของ อฌักซิโอ้
FRA D2 06/02/16 ลาวาล* 0-0 อฌักซิโอ้
FRA D2 03/02/16 อฌักซิโอ้* 2-0 นีมส์
FRA D2 30/01/16 ตูร์ แอฟเซ* 1-1 อฌักซิโอ้
FRA D2 26/01/16 อฌักซิโอ้* 2-1 แบรสต์
FRAC 22/01/16 แซงต์ เอเตียน* 1-1 อฌักซิโอ้
5 นัดหลังสุดของ แกลร์กมงต์ ฟุต
FRA D2 06/02/16 แกลร์กมงต์ ฟุต* 1-2 โอแซร์
FRA D2 02/02/16 ปารีส เอฟซี 0-0 แกลร์กมงต์ ฟุต*
FRA D2 30/01/16 น็องซี่* 3-1 แกลร์กมงต์ ฟุต
FRA D2 26/01/16 แกลร์กมงต์ ฟุต* 2-1 เลอ อาฟร์
FRA D2 16/01/16 นีมส์* 6-2 แกลร์กมงต์ ฟุต
วิเคราะห์จากสถิติ
อฌักซิโอ้ทีมอันดับ 13 เปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของแกลร์กมงต์ ฟุตทีมอันดับ 6 ของตาราง เจ้าถิ่นไม่แพ้ทีมใดมา 8 นัดติดต่อกันชนะ 4 และเสมอ 4 sbobet ด้านทีมเยือน 5 นัดหลังสุดชนะ 1 เสมอ 1 และแพ้ 3 เกมส์นี้อฌักซิโอ้ที่กำลังทำผลงานได้ดีในช่วงนี้
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่เล่นได้ดีกว่าคือ แกลร์กมงต์ ฟุต ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน อฌักซิโอ้ กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างมั่นใจมาก ๆ ด้วยขุมกำลังพลที่ไม่ต่างกันมากนั้นทำให้ อฌักซิโอ้ ที่ได้ลงเล่นในบ้านและกำลังเล่นด้วยความมั่นใจน่าจะเป็นฝั่งที่สามารถคว้า 3 แต้มเอาไว้ได้ในแมทช์นี้
Sbobet ให้อฌักซิโอ้โชว์เทพ
อัตราต่อรอง อฌักซิโอ้ ต่อ ป
สกอร์ที่คาด อฌักซิโอ้ 2-1 แกลร์กมงต์ ฟุต

FSV แฟร้งค์เฟิร์ต VS กรอยเธอร์ เฟือร์ธ

FSV แฟร้งค์เฟิร์ต VS กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน
วันที่ 12/02/2559 เวลา 00.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
GER D2 22/08/15 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ* 0-2 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต
GER D2 11/04/15 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต* 1-1 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
GER D2 25/10/14 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ* 2-5 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต
GER D2 02/03/14 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ* 3-2 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต
GER D2 31/08/13 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ*
5 นัดหลังสุดของ FSV แฟร้งค์เฟิร์ต
GER D2 07/02/16 คาร์ลสรูห์* 1-1 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต
INT CF 30/01/16 มึนเช่นกลัดบัค(N)* 2-2 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต
INT CF 26/01/16 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต 3-1 Berliner AK 07
INT CF 23/01/16 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต(N) 1-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
INT CF 22/01/16 ดนีโปร ดนีโปรเปตรอฟสค์(N) 0-2 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต*
5 นัดหลังสุดของ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
GER D2 07/02/16 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ* 0-2 ซังค์ เพาลี
INT CF 30/01/16 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ* 1-2 คาร์ลสรูห์
INT CF 22/01/16 กราสฮ็อปเปอร์(N)* 1-2 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
INT CF 19/01/16 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ(N)* 0-0 Skenderbeu Korce
INT CF 16/01/16 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ(N)* 0-1 ลูเซิร์น
วิเคราะห์จากสถิติ
FSV แฟร้งค์เฟิร์ต เตรียมเปิดสนาม Commerzbank-Arena ตอนรับการมาเยือนของทีม กรอยเธอร์ เฟือร์ธ โดยผลงานของทั้งสองทีมนั้นในช่วงนี้จะเป็นแมทต์กระชับมิตรซะมากกว่า แทงบอล และแมทต์การแข่งขันล่าสุดนั้นของที่สองทีมที่พึ่งพักเบรคครึ่งฤดูการแลกไป โดยแมทต์ล่าสุดเจ้าบ้าน แฟร้งค์เฟิร์ต นั้นบุกไปเสมอกับทีม คาร์ลสรูห์ มา 1-1 ส่วนทีมเยือนโดย ซังค์ เพาลี บุกมาอัดคาบ้าน 0-2
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน FSV แฟร้งค์เฟิร์ต กำลังทำผลงานได้ค่อนข้างมั่นใจ ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นรองอยู่ไม่มากและได้ลงเล่นในบ้านตัวเองนั้นทำให้ FSV แฟร้งค์เฟิร์ต น่าจะยันเสมอเอาไว้ได้เป็นอย่างน้อยในแมทช์นี้
Sbobet ให้ FSV มีแต้ม
อัตราต่อรอง กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ต่อ ป
สกอร์ที่คาด FSV แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ

คนงาน

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่ออูม อายุ 26 ปี pronสัดส่วนก็ประมาณ 35 26 36 ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานออฟฟิตในบริษัทแห่งหนึ่ง อูมมีแฟนแล้วค่ะ ไปมาหาสู่กันบ้างในบางอาทิตย์เพราะต่างคนต่างทำงานอยู่กันคนละจังหวัด sexตอนปีใหม่ที่ผ่านมา อูมก็มีประสบการณ์ที่จำไม่ลืมเลยค่ะ เพราะอูมถูกเซ็กซ์หมู่เป็นครั้งแรก เรื่องของเรื่องก็คืออูมไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะ ไปเที่ยวทะเลใกล้ๆ บ้าน พอดีมีบ้านพักอยู่แถวนั้น xxxซึ่งก็พอดีไปเจอกับพวกพนักงานในโรงงานเดียวกันเข้า แต่อูมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหนังxเพราะปกติอูมก็ไม่ได้ใส่ใจมองพวกคนงานเหล่านี้อยู่แล้ว จนกระทั่งตกกลางคืนของวันสิ้นปีหนังโป๊อูมกับเพื่อน 3 คนไปนั่งดื่มเบียร์ฉลองอยู่ที่ชายหาดเพื่อรอเวลาเคาดาวน์ พวกคนงานเหล่านั้นก็มาขอหนังxxxนั่งด้วย เพื่อนอูมก็อนุญาติค่ะ ซึ่งพวกเขาก็เป็นกันเองดี ฮุมก็คุยกับพวกเขาด้วยเพราะโดยปกติในโรงงานจะไม่เคยคุยกันเลยเพราะอูมต้องคอยติดต่อกับลูกค้าตลอด พอเริ่มซักตีหนึ่งพวกเขาก็ขอตัวกลับหนังx ตอนนั้นอูมเริ่มไม่รู้ตัวแล้วเพราะเริ่มเมามากๆ พวกเราเลยกะว่าจะกลับไปนอนกัน แต่แล้วอูมก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ปรากฏว่าอูมเสียท่าซะแล้วค่ะ เพราะห้องที่อูมนอนกลับ กลับเป็นห้องนอนของคนงาน อูมไม่รุ้ทำยังไง เลยปล่อยค่ะ เขาบีบ เย็ดนมอูมและ ถอดเสื้ออก และบอกนมใหญ่ ด้วยความที่กลัวใครมาเห็น เลยบอกว่ารีบๆหน่อย เขารีบถอดกางเกงหี และ เอาควยยัดเข้ามาทันที มันเสียวมาก อ้าๆๆ อ้าๆๆ ยิ่งเมาด้วย ความเงี่ยนยิ่งเยอะคลิปโป๊ อ้าๆๆ เสียวๆ อ้าๆๆ และสักพักก็แตก และอูมก็รีบกลับห้องค่ะ ทุกวันนี้ อูมกลายเป็นเมียเขาไปและค่ะ